LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2011 m. kovo 21 d. Nr. ĮV-253
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi:

  1. T v i r t i n u  Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatus (pridedama).
  2. P a v e d u  Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovui Ramūnui Kaubriui per 30 dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre.
  3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. ĮV-447 „Dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-257).

KULTŪROS MINISTRAS

ARŪNAS GELŪNAS

_________________